Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Xposure Hair & Beauty Plaza  - Consumenten

 

 1. Definities en webshop
  • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  • De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voldoet aan de wettelijke vereisten. De webshop is voorzien van een SLL-Certificaat.
  • Uw persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
  • Bij mogelijke verdenkingen van misbruik, fraude of hackers zal aangifte worden gedaan bij de politie.

 

 1. Identiteit van de ondernemer

Naam: Xposure hair & Beauty Plaza 
Vestigingsadres: Kleine Beer 17, 3067 ZW, Rotterdam
Telefoonnummer: 010 26 190 18
E-mail: [email protected]

Onze openingstijden:

Maandag: 11.00 - 18.00 Bereikbaar via email i.v.m cursussen

Dinsdag - donderdag 9.30 - 18.00

Vrijdag 09.30 - 21.00

Zaterdag 09.30 -18.00

Zondag 12.00 - 17.00  Bereikbaar via email i.v.m cursussen

KvK-nummer: 63221632
BTW-nummer: NL855143484B01

 

 1. Gegevens opdrachtgever
  • Consument staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte gegevens, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. Indien deze gegevens niet juist blijken te zijn heeft Xposure het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  • Xposure hair & Beauty Plaza  zal deze gegevens enkel gebruiken om opdrachten te bevestigen en te bekrachtigen onder de toepasselijkheid van de condities en deze algemene voorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid en opdracht
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten en leveringen tussen Xposure Hair & Beauty Plaza  (hierna te noemen: “Xposure”) en de hierna verder te noemen consument, waarbij Xposure goederen en/of onderdelen van goederen, dan wel diensten aan de consument verkoopt, dan wel levert. Inclusief elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Xposure en consument.
  • Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch tot stand komt, kunnen de algemene voorwaarden op elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Alle diensten en aanbiedingen aan de kant van Xposure, onder welke benaming deze bekend mochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
  • De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging.
  • Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. In het geval van tegenstrijdige voorwaarden hebben de aanvullingen dan wel uitbreidingen op de algemene voorwaarden voorrang.
  • In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden – waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden – nietig is of wordt vernietigd, zullen de de overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen de consument en Xposure in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de algemene voorwaarden in acht worden genomen.

 

 1. Aanbod/overeenkomst
  • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
  • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Xposure onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Xposure is bevestigd, kan de consument de overeenkomst annuleren.
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en/of diensten, waarbij de beschrijving voldoende gedetailleerd zal zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien Xposure gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze indicatief. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende specificaties op de internetsite van Xposure zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Er kunnen geen rechten en plichten worden ontleend aan deze afbeeldingen.
  • Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod, binden Xposure niet.

 

 1. Prijzen
  • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Xposure is aangegeven, luiden alle aangegeven prijzen in Euro’s en zijn deze inclusief BTW en andere heffingen van welke aard dan ook opgelegd van overheidswege of marge regeling.
  • Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend.
  • Onverminderd mogen naast de even genoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabriek- en/of importeursprijzen en in valutakoersen doorberekend worden aan de consument. De consument heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. Ontbinding dient binnen zeven dagen na kennisgeving plaats te vinden.
  • Verzendkosten worden zichtbaar zodra het product is toegevoegd aan de winkelwagen.
  • Prijswijzingen wegens acties die zijn ontstaan nadat een product is besteld zijn niet mogelijk.

 

 1. Betaling en termijnen
  • Betaling dient te geschieden middels eenmalige automatische incasso of middels overboeking op een door Xposure aangegeven rekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Indien de betalingstermijn is verstreken en betaling is uitgebleven zal aan de consument een betalingsherinnering worden gezonden. Deze herinnering wijst de consument op het verzuim en geeft aan dat de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.
  • Xposure is bevoegd om na verloop van de voornoemde termijn, zonder nadere ingebrekestelling of aankondiging, tot invordering over te gaan van het aan Xposure verschuldigde bedrag.
  • Indien Xposure de vordering ter incasso uit handen geeft, is de consument de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief zoals neergelegd in de Wet Incasso Kosten dan wel de opvolger van deze wet, te vermeerderen met btw, onverminderd het recht van Xposure om in plaats daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
  • Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Xposure gerechtigd om (de uitvoering van) daarmee samenhangende overeenkomsten met de consument op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

 1. Levering en risico-overgang
  • De consument is verplicht zorg te dragen voor:
 2. de bereikbaarheid van de plaats waar de aflevering moet geschieden en dat voorts, voor zover dat in het vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering van het bestelde mogelijk te maken;
 3. het in ontvangst nemen van het bestelde;
 4. een eventueel vervangend persoon welke het product in ontvangst kan nemen.
  • Gemaakte verzendkosten, alsmede retourkosten zijn voor rekening van de consument. Terugbetaling van verzendkosten vindt alleen plaats indien de gehele overeenkomst wordt herroepen.
  • Kosten die ontstaan zijn doordat de consument in gebreke is gebleven vanwege het nalaten van artikel 8 lid 1, worden bij de consument in rekening gebracht.
  • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Xposure behoudt het eigendom van de door haar aan de consument verkochte goederen zolang consument het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet (volledig) heeft voldaan. Consument is verplicht zorg te dragen voor zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. Bij overtreding van het voorgenoemde, wordt het product direct opeisbaar zonder tussenkomst van de rechter.

 

 1. Annulering en herroeping
  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 dagen. Indien binnen deze termijn reeds een afspraak tot levering tussen partijen is overeengekomen, kan de overeenkomst maximaal 24 uur voor het moment van levering worden geannuleerd.
  • De bedenktermijn vangt aan op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door consument aangewezen en aan Xposure bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  • Indien de consument niet tevreden is over de aankoop, kan deze de overeenkomst binnen 14 dagen na levering herroepen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Het product dient na de mededeling van herroeping binnen 14 dagen gestuurd te worden naar Xposure.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt mogen worden zover nodig om te beoordelen of het product zal worden behouden. De producten dienen ongebruikt te zijn. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zullen de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Xposure worden geretourneerd, conform de door Xposure verstrekte instructies.
  • Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht heeft de consument de keuze tussen geld terug of een zogeheten store credit.
  • Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de consument rekening houden met de door Xposure bij aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.
  • De kosten van retourzending komen bij herroeping voor rekening van de consument.
  • Indien reeds is betaald zal Xposure zorg dragen voor terugbetaling van het bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van het product.

 

 

 1. Conformiteit
  • Het afgeleverde onderdeel bezit de eigenschappen die de consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Indien het product niet aan de redelijke verwachtingen voldoet, heeft de consument in beginsel recht op vervanging. Indien vervanging niet mogelijk blijkt zal een gelijkwaardig product aangeboden worden, indien dit niet mogelijk blijkt heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  • Een beroep op non-conformiteit aan de zijde van de consument zal niet slagen indien wordt gesteld dat het afgeleverde qua kleur afwijkt van hetgeen is overeengekomen. Xposure gebruikt voor haar producten natuurlijk haar, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de daadwerkelijke kleur iets kan afwijken van hetgeen onderling is overeengekomen.
  • Consument dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
  • Vermeende afwijkingen van de redelijke verwachtingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst bekend te zijn gemaakt aan Xposure.
  • Indien het product bij levering een aantoonbaar defect of gebrek vertoont, kan deze worden omgeruild tegen een gelijkwaardig, vergelijkbaar onderdeel, indien voorradig, binnen 7 dagen te rekenen vanaf de dag na levering. Het product dient in originele staat te retourneren zijn. Indien het product niet voorradig is en de consument het gebrek of defect tijdig kenbaar heeft gemaakt, maakt de consument aanspraak op gedeeltelijke of algehele terugbetaling van het aankoopbedrag.
  • Voor zover de consument het gebrek niet tijdig bekend heeft gemaakt, maakt hij geen aanspraak op enige terugbetaling van gelden of vervanging van het product.
  • Consument heeft de verplichting Xposure tijdig en schriftelijk te informeren over onjuistheden inzake het geleverde. Meldingen dienen binnen 7 dagen vanaf de leverdatum schriftelijk bij Xposure kenbaar te worden gemaakt.
  • Xposure biedt enkel garantie voor zover de producten volgens de richtlijnen van Xposure zijn geplaatst. Indien de richtlijnen van Xposure niet zijn gehanteerd, kan de opdrachtgever hier geen aansprakelijkheid van Xposure aan verbinden.

 

 1. Garantie
  • De garantietermijn bedraagt veertien dagen na levering.
  • Garantie bestaat enkel voor zover het gebreken betreft waarvan Xposure niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.
  • De garantie vervalt indien het vermeende gebrek ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.
  • Uit hygiënisch oogpunt behoudt Xposure zich het recht voor om de garantietermijn te laten vervallen indien de producten naar deskundigheid en oogpunt van Xposure niet meer te verkopen zijn.
  • Xposure kan alleen garantie bieden wanneer de consument de producten naar behoren gebruikt. Indien sprake is van het gebruik van silvershampoo of verf zonder enige goedkeuring van Xposure vervalt per direct de garantie op het product.
  • Wanneer het product binnen de garantietermijn defect is, behoudens opzet of bewuste beschadiging, heeft de consument recht op vervanging van het product. Indien de consument geen prijs stelt op de vervanging van het product zal het aankoopbedrag geretourneerd worden.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Xposure is niet aansprakelijk voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen die het gevolg zijn van het gebruik van ieder communicatiemiddel, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Xposure.
  • In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat tussen partijen is overeengekomen.

 

 1. Overmacht
  • Xposure en consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht.
  • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende aantoonbare onvoorziene oorzaken waarop Xposure of consument geen invloed konden uitoefenen. Beide partijen hebben het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de verbintenis nagekomen had moeten zijn.
  • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Klachten
  • Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
  • Xposure beschikt over een klachtenprocedure en handelt klachten overeenkomstig deze procedure af. Alle klachten over het product dienen naar Xposure te gaan.
  • Klachten dienen binnen bekwame tijd – doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering – volledig en duidelijk omschreven schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Xposure.
  • Xposure heeft een onderzoeksplicht gedurende één maand nadat de klacht bij haar terecht is gekomen. Na deze maand zal een beslissing volgen. De afhandeling van de verdere klacht zal overeenkomstig de algemene voorwaarden worden gedaan.
  • Klachten worden in beginsel onderling tussen partijen opgelost, waarbij Xposure een inspanningsverplichting op zich neemt om de klacht naar redelijkheid op te lossen.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  • De overeenkomst wordt uitsluitend beheerd door Nederlands recht.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij een geschil voor het Kantongerecht dient, in welk geval naar de regels van de wet dient te worden gehandeld.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden
  • Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.